Publisher Rates

LINK1S.COM 100% KHÔNG SỬ DỤNG QUẢNG CÁO POPUP AD.

Tại sao Lượt xem / Thống kê / Thu nhập không được tính?

Package Description / Country Earnings per 1000 Views
Desktop Mobile / Tablet
Greenland $10.0000 $10.0000
Iceland $8.0000 $8.0000
Sweden $7.0000 $7.0000
Canada $6.2000 $6.2000
United Kingdom $6.0000 $6.0000
Denmark $6.0000 $6.0000
New Zealand $5.0000 $5.0000
United States $5.0000 $5.0000
Germany $4.5000 $4.5000
United Arab Emirates $4.3000 $4.3000
Spain $4.0000 $4.0000
Italy $4.0000 $4.0000
Saudi Arabia $4.0000 $4.0000
Australia $3.5000 $3.5000
France $3.5000 $3.5000
Brazil $3.1000 $3.1000
Mexico $3.0000 $3.0000
Vietnam $3.0000 $3.0000
Egypt $3.0000 $3.0000
India $2.5000 $2.5000
Indonesia $2.0000 $2.0000
Philippines $2.0000 $2.0000
Worldwide Deal(All Countries) $2.0000 $2.0000

Đếm view: 1view / 1 IP address / 24 hours (1view/ip/day)

Notice for Payeer gateway: We will charge 10% fee

Tỷ giá: $1 = 21.000đ

Lưu ý: Tỷ lệ Rate của chúng tôi rất năng động và phụ thuộc vào thu nhập quảng cáo mà chúng tôi nhận được. Vì vậy, đôi khi giá có thể tăng/giảm đối với một số quốc gia.

Tham gia LINK1S ngay bây giờ !

Đăng ký ngay