Publisher Rates

Tại sao bạn nên chọn hệ thống của chúng tôi?

Lưu ý: Tỷ lệ thanh toán của chúng tôi rất năng động và phụ thuộc vào thu nhập quảng cáo mà chúng tôi nhận được. Vì vậy, đôi khi giá có thể tăng / giảm đối với một số quốc gia.

Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Australia $7,000000 $7,000000
United Kingdom $6,500000 $6,500000
New Zealand $6,500000 $6,500000
United States $6,000000 $6,000000
Germany $4,500000 $4,500000
Canada $4,000000 $4,000000
India $4,000000 $4,000000
Sweden $3,500000 $3,500000
Vietnam $2,600000 $2,600000
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $1,500000 $1,500000